domingo, 17 de julho de 2011

Eletrecidade: Investimentu bot no ninia beneficius ekonomikas no sosiais ba Povu Timor-Leste

Dili. Iha TLDPM ba loron tolu (3), iha sesaun round table sira ne’be maka diskuti ba sektores sira hanesan, Sosial (edukasaun no saude), Banku no Finansas e seluk maka infra-estruturas. Iha parte ne’ebe maka sai hanesan foku maka Infraestruturas. Mos iha haksesuk malu iha parte ida ne’e, husi parceirus no liliu husi sosiedade civil sira, kestiona liu konaba osan ka orcamento ne’ebe bot eletrecidades, maibe ninia retornu ka impaktu ba populasaun la iha.

Hatan ba preokupasaun no kritikas sira ne’e, Sekretariu Estadu Agua, Eletrecidade, saneamentu no Urbanizasaun (SEAESU) Januario Pereira katak “Osan ne’ebe bot tau iha infraestruturas, sei hetan beneficius ekonomikas no sosiais ba Timor-Leste”. Hatutan SEAESU,” atu desenvolve industria bne’ebe deit, eletrecidade ka ahi ne’e infraestrutruas bazikas ne’ebe importante ba aranka qualquer infraestruturas ekonomikas no sosiais”.


Argumento SEAESU, Januario Pereira, ”atu harii fabrika, prezisa iha Ahi, atu komerciu no industria kiik sira hahu prezisa eletrecidades no atu harii eskola no parendizajen lao normal prezisa eletrecidades, no mos atu atendimentu iah Hospitais lao ho diak prezisa eletrecidades”. Hatutan Januario Pereira,” eletrecidade ne’e investimentu ne’ebe bot no osan mos bot, tanba ninia impaktus ekonomikas no sosiais”. Sosiais tanba sei hadia moris povu nia moris, hasae sira nia qualidade moris ka Bem Star ba ita nia populasaun. Benefisius ekonomikas, tanba ho eletrecidades roda ekonomika nian bele lao ho diak no fo beneficius ba estadu no ba komunidades, defende Januario Pereira, SEAESU.

Iha PEDN, iha pilares 3 maka sai hanesan perioridades: desenvolvimentu humanus; desenvolvimentu infraestrutruas no desenvolvimentu ekonomika. Iha desenvolvimentu infraestrutruas, eletrefikasaun nudar komponente infraestruturas ekonomika bazikas ne’ebe maka tau hanesan perioridade. Oras ne’e dadaun Governu harii dadaun Central elektrika rua ho Power Plant, ida iha Hera, Dili ho 120 Mwt nebe sei lakan iha fulan Novembru tinan ida ne’e. No central eletria seluk iah Betano, Same ho 130 Mwt, ne’ebe tuir planu sei lakan iha tinan 2012 nia rohan!
Forum Haksesuk!

Sem comentários:

Enviar um comentário