quinta-feira, 16 de junho de 2011

Xanana Konta Istória Rezisténsia ba Membru KP CNRT

 

 Behau-Ita hotu hatene katak Maun bo’ot Xanana mak sai hanesan Komadante Supremu iha tempu Rezisténsia hafoin baze apoiu rahun Xanana mak reorganiza fali funu hahú husi Jako to’o Oecusse no husi parte Norte to’o Sul hodi moviliza fali funu hodi hasoru invazaun Indonésia maske iha tempu ne’ebé difisil maibe Kay Xanana Gusmão kontinua esforsu an hodi luta nafatin no defende rai ida ne’e.

Maske iha tempu ikus ne’e ema barak mak ko’alia katak Xanana mak sai hanesan obstákulu bo’ot ba Demokrasia iha Timor Leste no Xanana mak obstákulu ba Dezenvolvimentu iha rai ida ne’e maibe realidade hare ba iha tempu pasadu Xanana mak sai hanesan heroi ba Libertasaun rai ida ne’e maske iha tempu ne’ebá difisil tebes maibe Xanana rasik esforsu an hodi luta nafatin hasoru inimigu sira. 

Tuir Komadante Supremu hanesan mós Prezidente Partidu Kongresu Nasional Rekonturusaun (CNRT), aktual Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hateten katak Golpe Revolusaun mosu ami hahú organiza funu iha Soibada iha fulan Abril no kontinua iha Fatuberliu hodi hasoru malu ho forsa Armada sira hodi haruka José Ramos Horta, Mari Alkatiri, Rogério Tiago Lobato hodi haruka ba rai liur hodi halo diplomasia iha rai liur.

“Ami hahú organiza funu iha tempu ne’ebé difisil tebes maibe ami kontinua organiza enkontru ida hodi haruka Mari Alkatiri,José Ramos Horta, Rogério Lobato hodi haruka sira ba rai liur atu halo diplomasia iha rai liur ne’ebá”dehan Xanana hafoin konta istória ba Membru Klibur Profesional (KP) iha Behau, Sábadu (11/06)
Nia mos informa tan katak iha tempu ne’ebá ami komesa hahú hamosu funu idolozia atu oinsa bele simu tulun husi rai liur maibe iha tempu ne’ebá ami atu simu tulun tenke husi Nasaun China deit maibe husi nasaun seluk labele tamba ne’e inimigu hotu.

“Iha tempu ne’eba difisil tebes hanesan material funu nia ne’e duni ami hamosu ideolozia ida ne’e atu husu tulun ba nasaun seluk maibe atu simu ajuda tenke mai husi China deit husi nasaun seluk labele  tamba sira seluk inimigu hotu”dehan nia. Supremu komandante ne’e mos informa tan katak iha tempu ne’ebá komesa kaer Fransisco Xavier,Diogo Moniz,Mário Bonifácio hodi kastigu sira , la’os sira traidor maibe sira la tuir ona idolozia politiku ona hodi hamosu tan lia fuan traidor iha tempu ne’ebá.

Iha parte seluk, hanesan Prezidente Klibur Profesional (KP) Bendito Freitas hateten katak ita hanesan jerasaun foun presiza atu hatene istória ne’ebé ita nia Maun bo’ot Kay Rala Xanana halo durante tempu rezisténsia atu oinsa ita mos bele iha koñesementu diak liu tan konaba lala’ok saida mak durante tempu rezisténsia ita nia Maun bo’ot halo. “Ita hanesan jerasaun foun ita presiza hatene istória husi ita nia maun bo’ot no saida mak nia halo durante iha tempu rezisténsia nia laran atu nune’e ita jerasaun foun mos bele banati tuir”dehan Bendito hafoin halo retiru atividade KP nia iha Behau Sábadu (11/06).

Iha fatin hanesan Membru Klibur Profesional (KP) Faustino Reci-Bere hateten katak loron ida ohin hanesan loron espesial ba hau tamba iha loron ohin hau bele rona no hatene istória saida mak ita nia Prezidente Partidu halo iha tempu Rezisténsia nia laran.

“Ita nudar jerasaun foun tenke hatene Istória sira ne’e tamba ne’e inportante ba ita hotu ne’ebé hanesan jerasaun foun atu nune’e mos bele koñese diak liu tan saida mak ita nia prezidente halo durante tempu rezisténsia nia laran”dehan Faustino hafoin partisipa iha enkontru ne’e.

Iha retiru atividade Klibur Profesional (KP) ne’e partisipasaun másima husi Membru KP,Membru Govenru,Membru Parlamentu Nasionla,Militante sira no Simpatizante sira hotu husi Partidu CNRT maske iha tempu ne’ebá situasaun no kondisaun la sufsiente maibe Militante sira hotu partisipa hodi rona esplikasaun husi Prezidente Partidu Kay Rala Xanana Gusmão .

1 comentário:

  1. camarada Kayrala explica di-diak ba sira atu nune oportunista sira ne bele hatene an katak funu ne,e laos buat facil hanesan agora sira naok dadaun ne,e.Timor ne,e hari husi ran no ruin neduni tem que fo valor no honra ba povo terus nais laos mai aproveita para chupa Timor nia bokur deit

    ResponderEliminar