quarta-feira, 25 de maio de 2011

DIONISIO BABO: UNMIT LA PRUDENTE

Jornal Nacional Diário - Segunda, 23 Maiu 2011

Dili-“Partidu Congresu Nacional Rekonstrusaun Timor (CNRT) konsidera UNMIT la prudenti, tanba desekredita IV Governu konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru Xanana Gusmao.

Lia hirak ne’e hato’o husi Sekretariu Jeral Partidu CNRT, Dionisio Babo ba Jornalista sira, sesta (20/5) iha Palacio do Governu, bainhira partisipa iha serimonia restaurasaun independensia Timor Leste ba tinan 9.

Dionisio Babo koalia, SMS ke durante ne’e UNMIT sempre hatudu katak sira buka konsulta no servisu hamutuk ho IV Governu Timor Leste inkluindo Primeiru Ministru Xanana Gusmão, sira laprudenti, tanba iha kotuk, UNMIT nonok-nonok diskradita IV Governu konstitusional liu-liu PM Xanana Gusmão.

Dokumentu UNMIT nian ne’ebe fo sai katak, PM Xanana Gusmão nudar ‘obstaklu ba dezenvolvimentu’ hatudu katak estrutura UNMIT ida agora liu-liu nia lideransa lapridenti no la hatudu sira nia onetidade em relasaun ba servisu ho Governu Timor Leste ne’ebe lidera husi Xanana Gusmão, tamba ne’e CNRT husu ba governu atu reavalia fali servisu ho estrutura UNMIT ida nebe agora iha.

Nia realsa dokumentu ne’e mos hatudu momos katak, UNMIT iha sira nia diskusaun no mos asisment internal, iha ona tendensia negative no opiniaun ne’ebe la diak no kontra Primeiru Ministru Xanana Gusmão, ne’e hanesan atake pesoal no falta de respeita no diskonsiderasaun.

Ne’e sai mos hanesan violasaun ba etika diplomatika nebe tuir lolos tenki respeita, CNRT tristi tanba rona katak, alem de estranjeiru nebe iha Timor oan balun nebe envolve iha laran, em vez de buka balansu ba assessment sira une, sira uza oportunidade hodi halo presaun ba Governu ida ne’e.

“Ita Timor oan sempre preciza ema internasional nia apoia,mais laos justo ema estranjeiru ne’e halo fali julgamentu ba prosesu ida nebe tuir lolos, sira UNMIT rasik tama hotu iha laran,”dehan nia.

Sekjer CNRT ne’e mos dehan tan UNMIT hela iha Timor tinan sanulu resin rua ona, mais sira nunka halo avaluasaun ba sira nia servisu nebe la-hun la dikin, sira so hatudu sala ba ema seluk, liu-liu tanba halo atake pessoal hasoru PM, hodi justifika sira nia frakeija no sira nia servisu iha Timor.

Subkinha Dionisio katak, sira halua tiha katak, PM xanana Gusmao nunka halo presaun ba Parlamentu ka iha Governu laran hodi buka domina poder, tanba nia rekonhese no respeita separasaun de poderes iha rai ida ne’e.

“Hau hare tidas as vezes mak iha sesaun plenaria nebe governu envolve, PM sempre buka akompanha prosesu hotu no nunka fo presaun atu domina ka hadao poder husi parlamento, maibe sira UNMIT nunka hakarak atu rekonhese, sira sempre atribui frakeiza no halo insult pesoal ba ema seluk hodi subar sira nia defisiensia no frakeiza,”afirma Dionizio Babo.

Dionisio haktuir ne’e hatudu deit inkapasidade analiza UNMIT nian nebe laluan, no la fo valor ba saida mak Governu no estado ne’e halo ona iha tinan hirak ne’e nia laran. Nia hanoin sira mos keta hakarak sai opozisaun ida ba governu ida ne’e.

“Tanba sa maka tenki halo atake pesoal hodi halo akuza PM xanana mak sai obstaklu ba procesu demokratiku nebe nia rasik hahi no sai nudar bareira ida ba konstitusionalismo? Kapasidade UNMIT nian sukat ho sira nian prespektiva nebe la klean sobre Timor-Leste, nasaun nebe foin maka moris seidauk to’o tan tinan sanulu,”hateten Dionisio Babo.das

1 comentário:

 1. Los, tuir hau nia hanoin mos...!

  Hau aseita maun SEKJEN CNRT Babo nia hanoin, tamba ita hotu acompanha hela servisu UNMIT nia durante iha Timor Leste ne'e, tansa mak sira hakarak ataka mak maun PM Xanana... Se maun Xanana hakarak uja mini militar nia rasik uja tia ona. Tamba maun Xanana...lakoi povu ida ne'e terus tan, lakoi povu ida sai atan tan ba ema seluk, hodi nune'e bele hadia povu kiak nia moris iha rai ida ne'e. Tansa mak UNMIT nia hakarak ataka deit ba maun Xanana..?? Ami mos akompanha hela liu-liu UnPol nebe'e mak servisu iha ne'e UnPol pior liu tan, hau fo exemplu kiik ida konaba Ema joven ka ema ruma halo problema iha suka laran no liu-liu iha kapital Dili. Sira UnPol ne'e hare deit no nunka ba halo enterven problema sira ne'e. Agora mai iha Timor ne'e atu halo saida..?? Laos sira nia misaun atu enterven ema buka halo problema iha ita nia rai ida ne'e..?? To'o ikus fali dehan maun Xanana mak sai obstaklu ba procesu demokratiku no desenvolvimetu iha rai Timor Leste. Ne'e ba hau nia analisa ne'e la los ona..UNMIT nia hanoin sira ne'e...nemak maun Ramos Horta mos dehan tan, ema sira ne'e ema beik ten mak hasai lian hanesan ne'e, ema ne'e la konese maun Xanana.

  Husi: Moises Vicente Lopes.
  (FB, Lopes Hok Batano)

  Alumni, Universidade da Paz (UNPAZ)
  Fakultas, Hukum-Pidana
  Angkatan, 2003.

  ResponderEliminar