terça-feira, 8 de março de 2011

Membru Deputadu Tenki Kumpri Oras Servisu Tuir Rejime Internu

Sesta, 04 Marsu 2011 - 16:36:49 OTL

Posting Husi : Josefa Parada
Kategoria : Notisias Online - Le'e dala : 31 Ona.


DILI_Reprezentante povu ne’ebe tur iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), tenki hatudu hahalok neon badinas no sai exemplu diak, kumpri oras servisu tuir rejime internu PN ne’ebe deputadu sira aprova tiha ona katak.

Lia hirak ne’e hato’o husi Diretur Judicial System Monitoring Programe (JSMP) Luis de Oliveira Sampaio ba jornalista sira iha edifisu JSMP Colmera loron hirak liu ba.

Tuir Luis, bazeia ba monitorizasaun ne’ebe mak sira halo iha PN hatudu katak deputadu barak mak la kumpri oras servisu, neduni sira rekomenda ba deputadu sira iha uma fukun PN atu kumpri oras servisu nian tuir rejime internu PN nian.   

“Ami rekomenda ba deputadu sira katak, persiza kumpri oras tama no sai servisu nian tuir rejime internu PN nian ne’ebe deputadu sira rasik aprova atu hasae produtividade servisu lejislativu nian,” tenik nia.
Iha fatin hanesan Prezidenti Komisaun A Fernanda Borges rekonhese faltas deputadu akontese duni iha rai iha pratika regra lei no buat hotu.  

“Kona ba faltas deputadus ida ne’e persiza iha ita nia rai ne’e tau iha pratikas regras lei no buat hotu ne’ebe ita halo ona persiza tau iha pratikas ne’e kultura ida ne’ebe ita hotu persiza hahu husi ami deputadu sira, atu nune’e nasaun bele lao diak liu tan no espetativa ita bo’ot sira nia kona ba ami nia servisu be’e diak liu,”katak Borges.

Entertantu Vise Prezidenti Parlamentu Nasional (PN) Maria Paixao afirma, se mak falta partidu tenki hases nia hodi tau fali ema seluk ida para hodi halao diak servisu ba oin, ne’e realidade partidu nia ne’ebe atravesa neduni se iha partidu ida mak indisiplinadu ida ne’e razoavel.

“Hau rasik hanesan Vise Prezidenti PN ne’ebe ita bo’ot sira hare’e rasik kaundu deputadus ruma hau bolu atensaun, hau dehan ba sira katak, sansaun ne’ebe hau fo ba imi mak hau ba iha media no hau temi ita bo’ot sira nia naran dehan ida ne’e falta kleur ona la mai, la iha justifikasaun de faltas,” komenta Paixao.
Nia hatutan, hanesan politikus, nia rasik la fo sansaun ba sira, maibe nia sei publika naran hirak nebe falta iha media, atu nune;e ema hotu bele hatene, saida maka imi halo iha partidu laran. Natalia Moniz

Sem comentários:

Enviar um comentário