quinta-feira, 31 de março de 2011

CNRT Seidauk Iha Figura ba Prezidente Republika

 Sekretario Geral: CNRT sei deside liu hosi Kongresso ka Konvensaun sobre Kandidatu Presidente

TDF - Dili. Iha publikasaun CJITL Flash, banhira intervista Deputado Partidu Conselho Nasional Rekonstrusaun de Timor (CNRT) Aderito Hugo da Costa, Deputado ne'e hatete katak CNRT seidauk iha  ema ida atu kandidata ba Prezidente Republika iha Eleisaun Prezidensial 2012.

Deputadu Aderito Hugo mos hatete katak Prezidente Republika Jose Ramos Horta hakarak kontinua, kandidata a’an iha Eleisaun prezidensial 2012, maibe CNRT laiha kompromisso ida ho Ramos-Horta ba nia candidatura.

“CNRT hakarak hili Presidenti Republika ne’e ema ida ne’ebe mak independente no hetan apoiu husi partido sira hotu” dehan Aderitu Hugu  tersa 29/3, iha Parlamentu Nasional, haktuir Deputado Hugo.

Hosi Kongresso

Entretanto, Sekretario Geral CNRT Dionisio Babo Soares informa katak, kandidato Presidente CNRT sei la mai hosi ema ida ka rua iha partido, maibe Kongresso ka Konvensaun Partido nian mak sei deside atu apoia no determina se mak atu bele kandidato ba Presidente da Republika, tuir partido nia hanoin.

Tanba ne'e politika CNRT nian katak, kandidato ba Presidente da Republika nudar interesse nasional, no nune, sei deside hosi Konvensaun boot ida nebe, so kuadros partidos ho delegados sira mak bele tur hodi kandidata ema ne'e.

Boatos nebe lao iha liur katak CNRT iha ona nia kandidato, ne bosok. Iha duni aproximasaun hosi kandidato hosi partido balun atu husu apoio CNRT nian no maun boot Xanana nian, maibe CNRT deside ona katak so konvensaun mak bele deside. Haktuir Dionisio Babo, Sekretario Geral CNRT nian.

Sem comentários:

Enviar um comentário