segunda-feira, 24 de janeiro de 2011

IHA MUAPITINE - LOSPALOS POPULASAUN GARANTE SEI FO SIRA NIA VOTO BA CNRT IHA 2012
Muapitine Lospalos: Konsolidasaun Partidu CNRT iha suku Muapitine halao iha Sábado loron 15/01/2011. Iha okaziaun ne’e populasaun suko Muapitine hamutuk besik 1000  halibur aan iha centro de enkontro Muapitine, besik monumento herois hodi halao konsolidasaun partido CNRT. Konsolidasaun ne rasik preside direitamente hosi Sekretario Geral partido CNRT Dionisio Babo Soares, akompanhado hosi Vice-Sekretario Geral, Jose da Silva Fo-Laran, Membro Conselho Diresaun Nasional, Januario Perreira, Vice cordenador Distrito Lospalos, Caetano ho representantes hosi partido iha sub-distrito balun iha Lospalos, marka prezensa iha konsolidasaun ne.   .

Vice cordenador partido CNRT distrito Lospalos, Caetano, iha nia diskursu dahuluk hatete katak konsolidasaun ne ho objektivo atu hametin Unidade Nasional no fo korajen nafatin ba kuadros, Militantes no Simpatizantes partido CNRT hodi kaer metin Unidadade Nasional no hakaas an atu Partido CNRT manaan eleisaun iha 2012.

Suku Muapitine hanesan fatin istoriku ba luta libertasaun. Iha fatin ne’e populasaun sira organiza an ba funu hodi hetan independensia. Oin loron maioria ou por volta de 559 melitantes  suku Muapitine hosi kuaze 900 membros da populasaun mak registado formalmente  hanesan militantes Partidu CNRT ne’ebe lidera husi Maun Boot Xanana Gusmão. Iha konsolidasaun ne, sira garante katan sei hakarak Maun Boot Xanana atu hodi kaer ukun iha 2012, estabiliza rai Timor no haao dezenvolvimento.

Ne’e duni  tuir Chefe do Suku Muapitine nebe presente iha enkontro ne hanesan uma-nain, afirma ba Populasaun katak Suku Muapitine Sub-Distrito Lospalos, sente kontente tebes ho prezensa husi lideransa Partidu CNRT ne’ebé hala’o konsolidasaun programa partidu iha suku. Nudar lideransa autoridade lokal nia iha responsabilidade no transparensia atu simu qualquer partidu atu mai konsolida nia programa no asegura nafatin Unidade no estabilidade iha ita nia rain.

Vice Sekretariu Geral Paridu CNRT ( Fo-laran) iha nia intervensaun sublinã katak Partidu CNRT tane a’as nafatin prinsipiu unidade Nasional maske ita iha diferensa de politika ho ideolojia ho partido seluk. Tanba ita mesak ida deit mesak Timor oan deit, no tamba ne’e mak ita atu servisu maka’as hodi CNRT bele kaer ukun mesak iha 2012. “Partidu CNRT hamrik la’os ba ema ida deit maibe ba ita hotu, ne’e duni ohin loron CNRT hamrik povu barak mak kontente tanba  ita la’o ho korajen nafatin ba oin,Governu hamrik ho maun bo’ot Xanana  hodi  realiza no  hanoin  katak tenki hadomi ninia povu ne’ebé mukit ka  terus hela.”
Partidu CNRT ne’ebe lidera husi Maun boot Xanana Gusmão hamrik o nia Lema “ Libertada a patria e Libertemos o Povu” entaun oin loron ita ukun an tiha ona maibe puvu barak mak sei terus no moris iha mukit ne’e duni Partidu CNRT hakarak hamutuk ho nia povu hodi Liberta tan nia povu sai husi terus no kiak liu husi Dezenvolvimentu Nasional.
Tuir Sekretariu Geral Partidu CNRT Sr. Dionisio Babo Soares, katak Partidu CNRT nia ideolojia  maka “Dezenvolvimentu Nasional”. Atu Dezenvolve ita nia rain ita presiza Estabilidade no Unidade nasional, tamaba ne’e Partidu CNRT nia Valoriza pontos 4 imprtante maka: 1. Valoriza Rezistensia no veteranos Sira. 2. Valoriza Estabilidade no Seguransa 3. Valoriza Unidade Nasional. 4. Dezenvolvimentu Nasional.
Portantu liu husi programa ne’ebé hala’o tiha ona hanesan subsidio ba ferik katuas sira, veteranos libertasaun, no barak mak sei implementa iha futuru, ne’e duni atu hili Partidu tenki iha  konsénsia katak tama Partidu la’os hanoin deit maibe tama Partidu ne’e iha konsénsia, ho Partidu CNRT  ne’ebe lidera husi maun bo’ot Xanana, tenki presiza tempu barak lori nasaun ida ne’e ba nasaun ida ne’ebe sai diak no prosperidade.

Iha oportunidade ne’e kordenador sub-distrito Lospalos Letto, fo tomada de posse ba kuadros no estrutura partido CNRT suko Muapitine. Nia husu sira atu servisu makaas laos iha Muapitine deit, maibe lao to suko seluk besik iha Lospalos hodi bele hatutan lia menon, hodi garante katak CNRT deit mak bele lori estabilidade, mak bele valoriza resistensia, mak bele grante unidade nasional no lori dezenvolvimento ba ita nia rain.

Iha momento ne’e responsaveis hosi subdistritos no militantes hamtuk tebe ho lideransa partido CNRT hodi haklalak dehan katak Muapitine nudar fatin nebe uluk Indonesia oho ema hetan ona atensaun hosi governo central, maibe sira espera katak konsdisaun nebe iha, preciza atu governo tau matan liu tan. Governo preciza hadia infraestrutura no necessidades basicas seluk povo nian tan. Tanba ne sira promete atu loyal ba CNRT no hili maun boot Xanana Gusmao atu lidera nafatin governo iha 2012 to 2017.

Sem comentários:

Enviar um comentário