terça-feira, 18 de janeiro de 2011

Familia Husi Vitima Eis Petisionariu Halo Atake Ba Kampaun UNPOL MALAYSIA

PDF Print E-mail
Written by Domingos Dasilva/CJITL   
Wednesday, 19 January 2011
ImageDili Flash, Familia no kolegas  husi vitima Agustinho Viegas Barreto, Eis Petisionariu ne’ebe hetan oho iha segunda kalan liu ba hatudu sira nia lamentasaun ba Polisia ONU husi Malaysia tanba akontecementu oho Agustinho Barreto alias Sikito ne’e iha kedas kampaun polisia nia oin, maibe polisia la fo salvasaun.
 
Ho hahalok Polisia Malaysia nia ne’e mak Familia no Kolegas husi Sikito nian, tersa Loro kraik tuku 18:30 OTL, hodi atake no hodi tuda Polisia Malaysia.

Agustinho Viegas Barreto ho naran koinhesidu Sikito ne’ebe mak hetan oho husi ema deskoinesidus nain ha’at iha segunda 17/01 kalan, iha Estrada bo’ot iha kampaun Polisia Malaysia no Polisia Akademia nia oin.

Tuir komunidade sira iha Comoro katak wainhira Vitima mai iha Polisia academia nia oin atu sosa sasan iha tiga roda ne’ebe mak besik los Kampaun Polisia Malaysia nia oin, no bainhira hetan atake husi jovem na’in ha’at, maibe kuando Katuas ne’ebe mak fa’an sasan iha neba halai ba Polisia Malaysia husu ajuda maibe Polisia Malaysia sira taka deit sira nia Portaun ka Odanmatan.

Hahalok ne’e rejulta Sikito to’o hetan mate iha fatin akontecementu.

Mate isin husi Sikito lori fila ona ba Bobonaro, no la konsege hetan autopsia husi polisia.

Tuir fontes husi Polisia Investigasaun nasional katak familia mak decide atu lori mate isin husi Hospital hodi la fo atu polisia halo autopsia.(Domingos Da silva/CJITL)

Sem comentários:

Enviar um comentário